vr 3 november 2023

Belastingplan 2024 gewijzigd

Bij de behandeling van het belastingplan 2024 zijn in de Tweede Kamer veel moties en amendementen ingediend. Zo wordt het tarief in Box 3 per 1 januari 2024 niet 34%, maar 36%. Wat zijn andere belangrijke wijzigingen?

Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR)
Als binnen de huidige BOR voorafgaand aan de overdracht een bedrijf gesplitst moet worden in een bedrijf met beleggingsvermogen en een bedrijf met ondernemingsvermogen, is dat nu niet of nauwelijks mogelijk. Het kabinet moet met oplossingen komen om dergelijke bedrijfsoverdrachten in het midden- en kleinbedrijf beter mogelijk te maken.

Het lage percentage van de vrijstelling goingconcernwaarde van de bedrijfsopvolgingsregeling in de schenk- en erfbelasting (BOR) wordt per 1 januari 2025 verlaagd van 83% naar 75%. In het wetsvoorstel was een verlaging naar 70% voorgesteld. Er zijn nog enkele wijzigingen van meer technische aard.

MKB winstvrijstelling
De voorgestelde verlaging van de mkb-winstvrijstelling voor 2024 wordt nagenoeg gehalveerd, waarmee de mkb-winstvrijstelling op een percentage van 13,31% komt.

Box 2, de DGA
Het toptarief in box 2 wordt per 1 januari 2024 verhoogd van 31% naar 33%. Het maximumbedrag voor excessief lenen uit de eigen BV wordt verlaagd van € 700.000 naar € 500.000.

Box 3
Het tarief wordt per 1 januari 2024 verhoogd naar 36% (nu 32%).

Met ingang van 1 januari 2025 wordt de vrijstelling groene beleggingen verlaagd naar € 30.000

Het kabinet moet alsnog een tegenbewijsregeling onderzoeken, omdat een gerenommeerde advocaat-generaal en hoogleraar belastingrecht stelt dat een tegenbewijsregeling grondrechtelijk onontkoombaar is in een grondrechtelijk onaanvaardbaar stelsel van gemiddelde belasting.

Versobering 30%-regeling
De 30%-regeling voor bepaalde werknemers uit het buitenland wordt per 1 januari 2024 versoberd. Deze wordt voor ten hoogste de eerste 20 maanden gesteld op ten hoogste 30% van het belastbare loon, voor ten hoogste de daaropvolgende 20 maanden op ten hoogste 20% van dat loon en voor ten hoogste de daaropvolgende 20 maanden tot ten hoogste 10% van dat loon. Na 60 maanden is de maximale looptijd van een beschikking met betrekking tot de 30%-regeling verstreken. Er geldt een overgangsregeling voor werknemers die in het laatste tijdvak van 2023 in het bezit waren van een 30%-beschikking.

Giftenaftrek vennootschapsbelasting
De afschaffing van de giftenaftrek in de vennootschapsbelasting voor giften onder de € 100.000 gaat niet door.

Vrijwilligersvergoeding
Vanaf 2024 wordt het uurbedrag van de vrijwilligersvergoeding geïndexeerd met de tabelcorrectiefactor.